top of page
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Ti splošni pogoji poslovanja določajo pogoje nakupa preko spletne strani petergolob.com , ki je dostopna na povezavi https://www.petergolob.com (v nadaljevanju: ‘spletna stran’). Upravlja jo Peter Golob (v nadaljevanju: ‘ponudnik’). Poleg teh splošnih pogojev poslovanja lahko za določene odseke, podstrani ali določene uporabnike veljajo posebni pogoji poslovanja ali pogodbena določila.

Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh splošnih pogojev poslovanja. Ti vključujejo tudi vse povezave kot njihove sestavne dele, in potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

Svetujemo vam, da pred uporabo spletne trgovine pazljivo preberete pogoje poslovanja. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe pogojev na spletni strani.

Spletna trgovina deluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med lastnikom spletne trgovine, ponudniki artiklov in potrošnikom.

DOSTOPNOST INFORMACIJ (povzetek zakonodaje)

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

 1. identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),

 2. kontaktne naslove, ki omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (elektronska pošta, telefon),

 3. bistvene značilnosti blaga oziroma storitev

 4. dostopnost izdelkov (vsak izdelek iz ponudbe na spletni strani je dostopen v razumljivem roku),

 5. pogoji dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),

 6. vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano ali že vsebujejo davke in stroške prevoza ,

 7. način plačila in dostave,

 8. časovno veljavnost ponudbe,

 9. rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop,

 10. pojasnjen mora biti postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Splošno

Predmet Splošnih pogojev uporabe, je spletna stran na naslovu: https://www.petergolob.com/. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Peter Golob-a, davčna številka: 56613369 in je informativne narave.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi splošnimi pogoji uporabe ter drugimi navodili ponudnika.

Podatki o podjetju, ponudniku in upravljavcu spletne strani

Naziv pravne osebe: Peter Golob s.p., Zg. Velka 94b, 2213 Zgornja Velka

Davčna številka: 56613369

Matična številka:

Kontaktni elektronski naslov: info@petergolob.com (uporabniki naj pošljejo e-sporočilo za kakršnekoli ugovore, pripombe, vprašanja ali izjave)

Kontaktna telefonska številka: 051 436 440

Podatki o vpisu v register:  VPIS V POSLOVNI REGISTER SLOVENIJE št.: 

Kontaktna oseba in kontakt za dajanje informacij v zvezi z osebnimi podatki uporabnika: Peter Golob

Uporaba spletnega mesta

Pomen uporabe

Uporaba tega spletnega mesta pomeni eno ali vse od spodaj naštetega:

 1. ogledovanje vsebin na spletni strani,

 2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani in prijavljanje na brezplačne vsebine (e-novice),

 3. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta (prenos pdf datotek, ogledi video vsebin).

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://www.petergolob.com. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Peter Golob-a in je informativne narave.

Spletna stran je v slovenskem jeziku, na katerih se nahajajo tudi tujejezične vsebine. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Splošni pogoji uporabe ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve. Za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe. Te so jasno navedene pri posameznem programu, produktu ali storitvi.

Uporabnik z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani https://www.petergolob.com/

Uporabniki so dolžni spremljati spletno stran ponudnika glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji.

Ponudnik bo vse uporabnike in stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se uporabnik ali stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščen, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice, ni odgovoren.

Odgovornosti upravljavca

Upravljavec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere upravljavec nima vpliva. Upravljavec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin uporabnikom.

Upravljavec ne prevzema odgovornosti in uporabnik ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:

 1. škode, ki jo utrpi uporabnik ob nepravilni uporabi spletnega mesta upravljavca ali ob neupoštevanju teh pravnih pogojev,

 2. slovničnih napak v besedilih,

 3. če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,

 4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),

 5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih, upravljavec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

Različne kategorije in odgovornost

S klikom na gumb “Pošlji naročilo” potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom prodajno – plačilnih pogojev, ki so tu navedeni in da ste bili na te pogoje ob nakupu izrecno opozorjeni. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku. V vsakem primeru prejmete takoj ali najkasneje v nekaj urah tudi potrditev naročila po elektronski pošti. Če potrditve naročila ne prejmete, pošljite e-mail info@enepro.eu

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://www.petergolob.com/ za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Avtorske pravice

Uporabnik v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih, produktih ali storitvah, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika, je uporabniku prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika uporabnik nima pravice dostopa do izvorne kode programov, ki so del storitve ali ki podpirajo ali omogočajo njeno delovanje. Prav tako uporabnik nima pravice do predelave izvorne kode.

Če storitev, ki jo zagotovi ponudnik, vsebuje avtorska dela, ki jih je priskrbel uporabnik, uporabnik ponudniku jamči, da ima na teh delih ustrezne materialne avtorske pravice in mu odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel zaradi zahtevkov tretjih oseb, ki se nanašajo na ta avtorska dela.

Na strežnikih ni dovoljeno neavtorizirano shranjevati avtorsko zaščitenih dokumentov (datotek) in programov.

Ponudnik je lastnik vseh fotografij in logotipov na spletni strani, z izjemo logotipov Passivhaus instituta in Ekosklada, slovenskega okoljskega sklada.

Podpora uporabnikom

Uporabnikom je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko pogovora v živo, elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletni strani ponudnika.

Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja interneta. Uporabnik razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo uporabnika, razen v primeru, ko od uporabnika pridobi eksplicitno privolitev.

Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost uporabnika

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala uporabniku, če je škoda posledica:

 • ravnanja uporabnika ali osebe, za katero uporabnik odgovarja oziroma deluje v uporabnikovem interesu;

 • ravnanja tretjih oseb;

 • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za uporabnikove datoteke, ki se shranjujejo na ponudnikovih strežnikih.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi uporabniku ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Uporabnik je odgovoren za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Ponudnik bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da uporabnik ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

Pravice in obveznosti naročnika

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je uporabnik navedel ob naročilu na e-novice, je dolžen o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je uporabnik dolžen  spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Uporabnik odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike.

Pot do nakupa v spletni trgovini

Izbira izdelka

Do podrobnejših podatkov o izdelku lahko pridete s klikom na ime izdelka ali na fotografijo.  Po kliku se odpre stran izdelka. Vsak izdelek je predstavljen s fotografijo ali shemo, točnim nazivom, podrobnim opisom, cenami, popusti,… Slike so simbolične.  Ko se odločite za nakup enega izmed njih, kliknete »V KOŠARICO«.

Cene

Vse cene v spletni trgovini so navedene v EUR in ne vsebujejo DDV-ja, saj ponudnik ni davčni zavezanec. Cene ne vsebujejo stroškov pošiljanja, ker je dejavnost storitvena.

Nakupovalna košarica

V nakupovalni košarici so zbrani podatki o vašem naročilu (izbrani izdelki, njihova količina in cena). V pregledu košarice lahko spreminjate količino izdelkov ali izbrane izdelke odstranite iz nje.

Izbira plačilnega sredstva

Ko določate naslove, nadaljujete s klikom na »NAPREJ«, kjer izberete enega izmed ponujenih načinov plačila. Po izbiri načina plačila vnesete potrebne podatke in prikaže se predogled računa za izbrane izdelke. Tu dokončno potrdite nakup s klikom na »ZAKLJUČI NAROČILO«.

Plačilna sredstva:  Nakazilo na TRR

Plačilo računa prek spletne banke ali prek banke. Če izberete plačilo z nakazilom, sistem spletne trgovine poda vse informacije in navodila za izvedbo plačila. Po prejetju plačila, vam pošljemo račun na vaš e-naslov in naročeno storitev/izdelek lahko koristite.

Potrdilo o nakupu

Na vaš elektronski naslov boste prejeli potrdilo o nakupu, stroitve pa lahko koristite po predhodnem dogovoru za individualne programe in po določenih terminih za skupinske programe.. Če želite dodatne informacije v zvezi s svojim nakupom, se sklicujte na referenčno številko naročila, ki jo najdete v prejetem potrdilu o nakupu.

Preklic naročila

Pred oddajo naročila še enkrat preverite vse podatke. Če ste s prikazanim zadovoljni, kliknite na gumb »Zaključi naročilo«. Svoje naročilo lahko prekličete, dokler se delavnica ne prične. V primeru preklica naročila, vam bomo predhodno nakazano kupnino vrnili na vaš TRR

Dostava

Ker je dejavnost ponudnika storitvene narave, dostave ne izvajamo.

Potrditev naročila

Po oddaji vašega naročila boste po elektronski pošti prejeli potrditev naročila s seznamom naročih storitev. V potrditvi naročila bosta navedena tudi telefonska številka in naslov elektronske pošte, na katera se lahko obrnete, če boste imeli kakršna koli vprašanja v zvezi z vašim naročilom. Ta dokument bo vseboval tudi številko vašega naročila, ki jo lahko uporabite pri morebitni pomoči kupcem.

Po preteku dveh ur od sprejema naročila v čakalno vrsto, vendar največ v 72 urah (v delovnih dneh), ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik si pridržuje pravico, da po potrebi pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti ali telefonu o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji sklenjena.

Opravljanje storitve

Ponudnik v dogovorjenem roku izvede storitev in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. V primeru, da se rok začetka izvajanje storitve in/al  nepričakovano podaljša rok za izvanje storitve, se kupca obvesti preko telefona ali e-pošte.

Odstop od pogodbe

Če s storitvijo niste zadovoljni, lahko v 14 dneh od izvedbe storitve, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev pisno sporočite zavodu ENEPRO, Maribor, da odstopate od pogodbe, in sicer:
* na e-naslov info@enepro.eu
* pisno na poštni naslov
* osebno na sedežu

Odstop od pogodbe velja pri nakupu preko spletna trgovine.

 

Varnost nakupov

Peter Golob s.p., za prenose vseh osebnih podatkov uporabnika uporablja tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij, poslanih z naročili. Tehnologijo SSL podpirajo iskalniki Microsoft IE 5.01+, Netscape Communicator 4.51+, Mozilla Firefox 1.0+, Mozilla Suite 1.0+, AOL 5+, Opera 7+ in Apple Safari 1.0+. Da ste na kanalu SSL, je razvidno v brskalniku.

Zasebnost

Uporabnik z izvedenim naročilo dovoljuje ponudniku  zbiranje in uporabo osebnih podatkov, ki jih vnese ob naročilu. Podatke, ki jih boste posredovali na straneh spletne trgovine ponudnika, zbiramo izključno za interne potrebe in potrebe izvedbe plačila. Vsi podatki, navedeni pri registraciji, so namenjeni izključno poslovanju spletne trgovine in jih ponudnik,  ne posreduje v druge namene ali tretji osebi. Ponudnik  trajno hrani ob registraciji vnesene podatke in vse spremembe, ki jih uporabnik naknadno opravi sam, v ustrezno varovanem in zaščitenem sistemu.

Varovanje osebnih podatkov

V skladu z zahtevami Splošne uredbe o varstvu podatkov (“GDPR”), ponudnik  za nedoločen čas hrani naslednje podatke registriranih članov spletne trgovine: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum oddaje naročila.

Ponudnik  navedene osebne podatke uporabi za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo z uporabnikom.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova  ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Za katere namene zbiramo osebne podatke?

Ponudnik  teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec bo podatke uporabnikov uporabil proces odpošiljanja in obveščanja o naročenih storitvah  in za pošiljanje promocijske e-pošte za spletno trgovino.

Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil. Upravljavec lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Upravljavec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svoje naročilo.  To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic naročila in izbris podatkov.

Sklepanje in arhiviranje pogodb

Pogodba je sklenjena, ko se kupcu po oddaji naročila po elektronski pošti posreduje potrditev naročila s seznamom naročene storitve. V primeru plačila preko Bančnega nakazila se šteje, da je pogodba sklenjena v trenutku uspešno prejtega plačila na ponudnikov transakcijski račun. Pogodbo je možno sklepati v slovenskem jeziku. Pogodba bo shranjena v pisni obliki na sedežu družbe. Na željo kupca je omogočen dostop do nje na sedežu družbe.

Pritožbe, pripombe in zahtevki

V zvezi z nakupom blaga in storitev lahko uporabnik poda pritožbo, pripombo in zahtevek, v rokih in način, kot določa veljavna zakonodaja:

 • pisno ali osebno na naslovu ENEPRO, Maribor Koroška cesta 104, 2000 Maribor

 • ustno na telefonsko številko 051 436440

 • na elektronski naslov info@enepro.eu.

Reševanje pritožb, pripomb in zahtevkov poteka v skladu z določili veljavne zakonodaje.

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@enepro.eu

Pomoč

Za dodatne informacije v zvezi z našo spletno trgovino ali v primeru reklamacij, se lahko obrnete na:
Peter Golob s.p.

Zg. Velka 94b, 2213 Zgornja Velka

Telefon: 051 436440

Email: info@petergolob.com

Končne določbe

 1. Splošni pogoji poslovanja veljajo za vse uporabnike spletnega mesta ponudnika.

 2. Splošni pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko spletnega mesta ponudnika.

 3. Splošni pogoji uporabe so sestavni del spletne strani https://www.spontanost.si/

Ponudnik in uporabnik se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in uporabnikom se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Splošni pogoji uporabe so bili nazadnje spremenjeni 7.11.2020.

bottom of page