top of page
ZAKAJ TRAJNOSTNA GRADNJA ?

Stavbe so odgovorne za 40% potreb po energiji v EU.

Trajnostna gradnja se odlikuje zaradi integralnega obravnavanja petih dimenzij kakovosti trajnostnosti. Cilj je optimizacija zgradbe preko njenega celotnega življenjskega cikla v smeri minimizacije porabe energije in virov, zmanjšanja vplivov na okolje in v smeri izboljšanja celovite gospodarnosti.

 

SMERNICE TRAJNOSTNE GRADNJE -STG v EU in Sloveniji 

STG je posledica nacionalnega, kakor tudi evropskega političnega in družbenega zastavljanja ciljev. Za trajnostno gradnjo in kakovost so pomembni naslednji principi, ki jih je možno tudi meriti:

ekologija, ekonomija, družbeno-kulturološka merila, tehnične lastnosti, načrtovanje in izvedba stavbe ter deloma lokacijske značilnosti stavbe-

Različni vidiki trajnostnosti so med drugim tudi v neposrednem medsebojnem vplivu, tako da je nujno potrebna celostna ocena.

Ekološka bilanca prikaže ocenjeno vrednost ekološke sprejemljivosti gradbenih proizvodov z analizo ekološkega tveganja in analizo materialnega pretoka zajeto v ekološko bilanco.

REZULTAT: število EKO točk.

 

KAJ je  LCCA in LCA ?

LCCA –( Life Cycle Cost Analysis) je metodologija za analiziranje vseživljenjskih stroškov stavbe . Ta predstavlja ekonomsko metodo vrednotenja projekta ali projektnih različic za vnaprej določeno obdobje, pri katerih je izračunana neto sedanja vrednost (NPV – Net Present Value) stroškov, ki izhajajo iz lastništva, obratovanja, vzdrževanja ter na koncu razgradnje.

Življenjski cikel zgradbe je sestavljen predvsem iz faze načrtovanja, pridobivanja surovin, proizvodnje gradbenih proizvodov, izgradnje, uporabe vključno z vzdrževanjem in modernizacijo, kot tudi razgradnje, recikliranja in odstranjevanja stavbe.

 

LCA (LCA – Life Cycle Assessment) je analiza življenjskega stroška ter omogoča vrednotenje vplivov na okolje, ki nastajajo v celotnem življenjskem ciklu proizvoda (storitve, procesa, sistema …) na transparenten način. Z analizo LCA lahko ocenimo okoljske vplive novo razvitega proizvoda (storitve, procesa, sistema …) in ga primerjamo s konkurenčnimi proizvodi ter identificiramo ključne stopnje, v katerih bi spremembe znižale vplive na okolje. 

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
bottom of page